Kazaljke nebesa


Kao što reče John  Frawley u tekstu Kako pobijediti vrijeme  http://www.skyscript.co.uk/timing.html  klijenti koji zatraže usluge (horarnog) astrologa ne žele znati samo da li će se (ili ne) i kako  nešto odigrati, već i kada, što svakako predstavlja najkomplikovaniji dio astrološke prakse. Opštepoznati  metod određivanja vremena nekog događaja pomoću broja stepeni do perfekcije konjunkcije/aspekta između vladara ASC/MO i vladara predmeta pitanja predstavlja daleko najrašireniju ali i „najjednostavniju“ varijantu, koju primarno koristi i William Lilly u Hrišćanskoj astrologiji II pa otuda i njena popularnost. Međutim, postoje i druge, „zaboravljene“ o kojima će biti riječi u ovom tekstu.

Svako ko se bavi horarnom astrologijom sigurno je doživio da se događaj najavljen perfekcijom aspekta relevantnih signifikatora nije poklopio sa indikacijom broja stepeni pretvorenih u sate, dane, nedjelje, mjesece ili godine. Nekad su u pitanju veća, nekad manja odstupanja ali čak i kad se na umu ima bitna činjenica da nijedan metod ne može pružiti besprijekornu preciznost a pred astrologom je horoskop koji ispunjava sve kriterijume radikalnosti, opet ostaje nezgodna istina da su rezultati nerijetko poprilično nezadovoljavajući. Da, Lilly u Hrišćanskoj astrologiji daje dosta primjera u kojima uobičajeni metod određivanja vremena gotovo savršeno funkcioniše, ali podrazumjeva se da tamo nije predstavio one (mnoge?) koji su i njega ostavili u čudu – na poslijetku, i on je bio samo čovjek. Ili je stari majstor-lisac biserje svog umijeća odlučio sakriti da bi bilo dostupno samo najupornijima i najposvećenijima koji su voljni da istražuju po svim knjigama?

Moguće ‘riješenje’, kao i obično u ozbiljnoj astrologiji, predstavlja povratak u prošlost i konsultacija sa svim raspoloživim izvorima da bi se stekla što potpunija slika jer ako ne znamo prepoznati relevantni indikator, promaći će nam i vremenska poruka koju pokušava da prenese.

Promjene pozicija planeta (po longitudi i latitudi) i promjene položaja po kvadrantima horoskopa analogne su različitim ishodima u sublunarnom svijetu. Valja naglasiti da nije svaki dio horoskopske karte jednako „brz“što se realizacije tiče. Saul  kaže da su muški kvadranti brži od ženskih, ali odmah dodaje i Mašalahovo mišljenje za koje kaže da je ispravnije –  da je izdižući, istočni segment IC-ASC-MC brži od zalazećeg, zapadnog  MC-DESC-IC. U tome smislu su bitnе i glavne tačke/prekretnice sinodičkog ciklusa sa SU – konjunkcija, prva stanica, opozicija, druga stanica, i ponovna konjunkcija. A broj stepeni između signifkatora može se mjeriti i po ascenziji, sto su zapravo primarne direkcije pa  shodno tome broj vremenskih jedinica naznačen rastojanem između signifikatora može dati značajna odstupanja, u zavisnosti kojim metodom se ona mjeri. Npr., dok perfekcija aspekta mjerenjem po longitudi iznosi 7 vremenskih jedinica, primarnim direkcijama može simbolizovati (znatno) više ili manje od toga, u zavisnosti od različitog vremena ascenzije stepeni znakova u kojima se signifikatori nalaze. Tako je ascenzija jednog stepena Vi/Li na 45° sjeverne geografske širine ekvivalentna 1.329 (godina/mjesec/nedjelja/dan/sat) a Ar/Pi samo 0.531  što je ozbiljna razlika.

Pri procjeni vremena treba uzeti u obzir da li se radi o fiksnom (godine) dvotjelesnom (mjeseci) ili kardinalnom znaku (dani), da li je u pitanju domicil superiornog (mjeseci/godine) ili inferiornog planeta (dani/mjeseci) i da li se planet nalazi u izdižućem (brže) ili ponirućem dijelu karte (sporije). Takođe, superiorni planeti su sporiji (MA, JU, SA) dok su svi ostali brži. Logično, planet koji je sporog kretanja pred pred prvom stanicom ili je tek nedavno krenuo direktno ostavlja po strani svoj broj i svoje obećanje (Saul) drugim riječima, ono što perfekcijom aspekta nagovještava ispuniće tek nakon odlaganja i pri tome ne treba očekivati da to bude u skladu sa bilo kojom metodom odredjivanja vremena; naravno, sporo kretanje nakon druge stanice je svakako daleko povoljnije od usporavanja pred prvu jer označava oporavak i obnovu stvari.

Omar al-Tabari je uzimao četiri faktora u obzir: 1)planet u izdižućem dijelu karte 2)orijentalan  3)brzog kretanja  4)u recepciji sa brzim planetom. Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, stepeni će predstavljati sate; ukoliko nedostaje jedan, dani; ako  dva, mjeseci a tri će označiti godine.

Postoji i opcija a) perfekcije tranzitom u realnom vremenu i to konjunkcijom (Lilly upotrebljava ovu metodu). Isto tako, b) broj stepeni između planeta (ekliptika/ascenzija) može da se pretvori u dane – recimo da su signifikatori MO i SA u aplikaciji sekstilom, orbisa 5 stepeni što bi po ovom metodu označilo 65 dana (ekliptika). Zatim je tu i c) varijanta profekcije koja vrijeme mjeri brojem znakova od sporijeg planeta tj. onoga koji prima aplikaciju i ASC ili obrnuto. Svakako zanimljiv primjer predstavlja d) broj stepeni od početka znaka do stepena ASC a e) podrazumjeva upotrebu manjih godina (sati/dani/mjeseci/godine) signifikatora vremena koji udvostručuje broj ukoliko je u dvotjelesnom znaku.

Signifikator vremena ne može biti bilo koji planet čak iako je istaknut/snažan jer ukoliko nema svjedočanstva u pitanju, uopšte nije releventan. Pretpostavljam da se ova opaska odnosi na ugaoni, esencijalno kvalitetan planet u horarnoj karti koji u određivanju vremena nema nikakvu ulogu, iako ga pozicija čini veoma bitnim za ispravno tumačenje. Prvo se razmotri MO, pa onda vladar ASC/predmeta pitanja (onaj koji prima aplikaciju) ili planet kome jedan ili drugi aplicira. Između navedenih kandidata, esencijalno/slučajno jači i usklađeniji sa prirodom pitanja će preuzeti signifikaciju. Ukoliko su izjednačeni po autoritetu, signifikator vremena će biti svjetlo koje harmoničnije (ili uopšte) aspektira ASC.  Ukoliko su i signifikator vremena i primaoc njegove aplikacije oba u izdižućem dijelu karte, orijentalni i brzi, rastojanje u stepenima simbolizovaće dane; ali ako su spori, okcidentalni i u ponirućem dijelu karte mjesece ili godine. Generalno, potez ASC-MC simbolizuje sate, MC-DESC mjesece, DESC-IC godine, IC-ASC dane i kombinuje se sa već navedenim indikatorima modaliteta znakova i njihovih domicilnih vladara. Takodje generalno, znaci kraće ascenzije (Co-Ge) daju kraće vremenske jedinice, dok znaci duže ascenzije (Ca-Sag) označavaju duže.

Kada je MO u polju predmeta pitanja i povezan sa vladarom toga polja (isti stepen aspektualno ili konjunkcija) koji aspektira svoj domicil, stvar se realizuje istog dana. Isto tako, ukoliko je MO u polju predmeta pitanja (ili na nekom od uglova, najbolje I i X) na istom stepenu kao i prirodni signifikator stvari  (npr. MO u II domicilu i na istom stepenu kao i JU) realizuje stvar; a ukoliko još  aplicira vladaru ASC ili predmeta pitanja – pod uslovom da aspektira polje predmeta pitanja  ili aplicira planetu koji ga aspektira – stvar će biti realizovana istog dana. Saul upozorava da ukoliko smo zaključili da će se perfekcija desiti za manje od lunarnog mjeseca, ne treba se suviše pouzdati u takav sud ukoliko se u  tome razdoblju ne kompletira i njegov sinodički ciklus; dakle, treba obratiti pažnja na MO kretanje kad god je partner pitanja (signifikator vremena!) jer može da ukaže na perfekciju prije bilo koga drugog metoda budući da će u toku mjeseca tranzitirati sve u karti. Iz istog razloga, Umar al Tabari savjetuje na oprez ako se radi o periodu dužem od lunarnog mjeseca.  Pošto je MO generalni ko-signifikator svakog pitanja, njegov tranzit preko ASC ili polja pitanja, ili stepena vladara ASC/signifikatora pitanja može ukazati na momenat  realizacije. Čak i kretanje SU je bitno, budući da njegov tranzit kroz zodijak donosi smjenu godišnjih doba i dešavanja po uhodanoj  pravilnosti.

Svaka promjena u stanju signifikatora (vremena) određuje momenat realizacije pa ako je pitanje postavljeno dok je bio orijentalan, desiće se kad bude okcidentalan, i obrnuto; ako je bio direktan, odigraće se kad bude retrogradan i obrnuto; ako u vrijeme pitanja nije bio pod zracima, onda će se efekat javiti kad bude spaljen, itd. a ukoliko je bio peregrin, onda kad dosegne vlastiti domicil (egzaltaciju?). Generalno, ingres benefika u polje predmeta pitanja može da označi vrijeme realizacije isto kao i ingres planeta koji je primio aplikaciju relevantnog signifikatora. Ukoliko je SU signifikator vremena/partner pitanja, njegov tranzit preko ASC ili relevantnog polja/njegovog vladara takođe može predstavljati vrijeme ostvarenja.

Primjeri iz Mašalahove prakse dokazuju da je ovaj drevni majstor gotovo uvijek navodio više rokova za realizaciju; čitanje tih tumačenja ohrabruje i opušta jer skreće pažnju na ono što svako od nas lako zaboravi, a to je da apsolutna tačnost i pouzdanost ni u astrologiji ne postoje. Često je potrebno, ili bolje rečeno, neophodno, dati više rokova za realizaciju nečega što se po procjeni tumača karte treba ostvariti u nekom budućem momentu i nerijetko je diktat konteksta situacije presudan faktor. Mašalah u tumačenjima  spominje gotovo sve već navedene varijante određivanja vremena i  primjer koji slijedi predstavlja tipičnu proceduru

Sahl pitanje kraljevstvo za blog

Perfekcija opozicije MO/SA je indikator realizacije budući da SA daje recepciju MO i nalazi se u polju predmeta pitanja; prva opcija je da će poziciju  dobiti za 6 dana. Ako ne bude tada,desiće se kad tranzitni MO stigne do SA. Treća mogućnost podrazumjeva tranzit VE, dispozitora MO, preko stepena ASC. Ovdje Mašalah izgleda otkriva i jednu od majstorskih caka – ukoliko su vladar ASC i MO kadentni a ono što je bilo naznačeno perfekcijom njihovog aspekta sa vladarom relevantnog polja još se nije odigralo, treba se okrenuti dispozitoru ASC/MO (naravno, i oni mogu biti kadentni ali za tu varijantu nema dodatnog objašnjenja; međutim, za pretpostaviti je da se uz toliko kadencije traženo najvjerovatnije neće ni odigrati – ukoliko se pitanje ne odnosi na neku promjenu, putovanje, bijeg i sl. za šta je kadencija prirodni signifikator).

Mašalah kaže da je osoba dobila kraljevsku poziciju kada je benefična VE stigla do ASC, što je prvi ugao ali istovremeno i znak njenog tripliciteta. Da nije bilo tad(!), onda bi se odigralo pri njenom tranzitu preko uglova IC/pozicije MO (domicil) ili DESC (triplicitet) ili za vrijeme tranzita preko stepena SA u X ili za vrijeme njegovog helijačkog izlaska (u slučaju da je bio pod zracima ili okcidentalan u vrijeme postavljanja pitanja). Realizacija je očigledno zahtjevala mnogo više od 6 dana određenih ‘klasičnim’ metodom, a nisu bile u pitanju ni nedjelje niti mjeseci, već nešto manje od 3 mjeseca tj.oko 83 dana (godine ionako nisu mogle biti opcija jer je samo pitanje nosilo odrednicu  ove godine). Realizacija je usporena zbog pozicije MO u IV polju, aspekta opozicije i superiorne prirode SA u X. Da je MO bio u VII, bilo bi brže, još brže u X a najbrže u I. Generalno, snaga vladara ASC/MO ubrzava realizaciju, slabost je usporava. Po brzini realizacije, Mašalah ovako rangira polja – I, X, XI, VII, IV, IX, V, III dok su ona u averziji sa ASC (II, VIII, VI i XII) loša/slaba tj. spora. Na kraju  daje i dragocjene  povratne informacije – čovjek koji je postavio pitanje na poziciji vlasti zadržao se svega 15 dana (analogno najmanjim godinama kadentnog MA, dispozitora SA i vladara X?) i ona mu nije donijela očekivano zadovoljstvo i korist. I dok su MO/SA pozicije na uglovima bile siguran znak da će dobiti ono što je tražio, aspekt opozicije uz SA u padu, na poziciji vlastitog „zla“ i bezvrijednosti, „bunara“, na mjestu koje „mrzi“ prouzrokovao je i odbojnost osobe prema autoritetu/položaju koji je dobila.

Ibn Ezra u Pocetku mudrosti  navodi vremenske jedinice za sve zodijačke znakove, pa ih nije zgoreg imati na umu pri tumačenju:

Ovan/Škorpion15 godina/mjeseci (najmanje godine vladara MA), 37 dana, 4 sata

Bik8 godina/mjeseci (najmanje godine vladara VE) 20 dana, 16 sati

Blizanci 20 godina/mjeseci (najmanje godine vladara ME) 50 dana, 4 sata

Rak25 godina/mjeseci (najmanje godine vladara MO) 5 dana, 5 sati

Lav19 godina/mjeseci (najmanje godine vladara SU) 47 dana, 23 sata

Djevica20 mjeseci/godina, 7 dana, 4 sata

Vaga20 godina/dana, 16 sati (mjeseci nedostaju ali se najvjerovatnije radi o štamparskoj grešci i budući da su sati isti kao kod Bika kod koga se takođe radi o 20 dana, može se pretpostaviti  da postoji potpuna podudarnost, poput parova Ovan/Škorpion i Strijelac/Ribe)

Strijelac/Ribe12 godina/mjeseci, 30 dana, 12 sati

Jarac27 godina/mjeseci, 37 (?) dana, 14 sati

Vodolija30 godina/mjeseci, 75 dana, 6 sati

Literatura:

 – Works of Sahl&Masha’allah/The Search of the Heart (translated by Dr. Benjamin Dykes)

The Beginning of Wisdom. An Astrological Treatise by Abraham Ibn Ezra (translated by Raphael Levy, Francisco Cantera)

 

О Cor Scorpii

I'm a devoted, passionate student and practitioner of classical astrology
Овај унос је објављен под horarna astrologija, principi&tehnike. Забележите сталну везу.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s